StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit DocPro

a+aa-

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit DocPro

Е-подпис за юридически лица

За да Ви бъде издаден УЕП Stampit DocPro е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:

 • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението;
 • за юридически лица СНЦ:
  • Съдебно решение за регистрация;
  • Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланка "Искане за издаване на удостоверение за електронен подпис" - оригинал или нотариално заверено  копие;
 • за юридически лица ТД, регистрирани в АВ - справка от Агенция по вписванията;
 • за други институции:
  • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • документ за създаване на институцията;
  • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията;
 • в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на ЮЛ или институцията - нотариално заверено пълномощно. Примерни образци на пълномощно можете да намерите тук.

 

В офисите на Stampit следва да подпишете:

 

 

Цена за издаване за една година (УКЕП): 40,00 лв. без ДДС / 48,00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (УКЕП за една година, смарткарта, карточетец): 60,00 лв. без ДДС / 72,00 лв. с ДДС

Цена за издаване за три години (УКЕП): 105,00 лв. без ДДС (126.00 лв. с ДДС)
Цена за пълен комплект (УКЕП за три години, смарткарта, карточетец): 125,00 лв. без ДДС (150.00 лв. с ДДС)

 


 

 

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

ssl Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за подписване и защита на софтуерни обекти

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД