StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Enterprise

a+aa-

Stampit Enterprise

Е-подпис за вътрешно-организационни цели

 

За да Ви бъде издаден УЕП Stampit Enterprise е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:

 • за юридически лица СНЦ:
  • съдебно решение за регистрация;
  • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланка "Искане за издаване на удостоверение за електронен подпис" - оригинал или нотариално заверено  копие;
 • за юридически лица ТД, регистрирани в АВ - справка от Агенция по вписванията;
 • за други институции:
  • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
  • документ за създаване на институцията;
  • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията;
 • подписан и подпечатан списък с данните за служителите на абоната на хартиен носител и електронен носител, съдържащ данните от бланките за регистрация;
 • нотариално заверено пълномощно, с което корпоративният клиент упълномощава свой представител да го представлява пред StampIT за всички действия, свързани с издаването и управлението на сертификатите, издадени на служителите на корпоративния клиент - оригинал. Примерен образец можете да намерите тук.
 • документ за самоличност /лична карта/ на физическото лице, което е упълномощено да направи заявка за издаване на сертификати - оригинал и копие, заверено от заявителя.
В офисите на Stampit следва да подпишете: 

 

 

Цена за издаване за една година (УКЕП): 10,00 лв. без ДДС / 12,00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (УКЕП за една година, смарткарта, карточетец): 30,00 лв. без ДДС / 36,00 лв. с ДДС

Цена за издаване за три години (УКЕП): 27,00 лв. без ДДС (32,40 лв. с ДДС)
Цена за пълен комплект (УКЕП за три години, смарткарта, карточетец): 47,00 лв. без ДДС / 56,40 лв. с ДДС

 

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Още удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

ssl Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за подписване и защита на софтуерни обекти

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД