StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Термини

a+aa-

1. Автор
Автор на електронно изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител.
2. Титуляр
Титуляр на електронно изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.
3. Доставчик на удостоверителни услуги
Доставчик на удостоверителни услуги е лице, което:

1. издава удостоверения по ЗЕДЕП и води регистър за тях;
2. предоставя на всяко трето лице достъп до публикуваните удостоверения.

Доставчикът на удостоверителни услуги може да предоставя услуги по създаване на частен и публичен ключ за УЕП.

Регулаторен орган в България в областта на електронния подпис е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), която осъществява контрол над доставчиците на удостоверителни услуги относно надеждността и сигурността на удостоверителните услуги и води регистър на публичните ключове.
4. Електронен подпис
Електронен подпис (англ. Digital signature) е реквизит на електронен документ, предназначен за защитата му от фалшификация. Това е криптографски подпис или по-точно, математическа функция, получена в резултат на криптографска обработка на информацията, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна по пътя между изпращането и получаването. Електронните подписи се използват при дистрибуция на софтуер, при финансови транзакции и навсякъде, където се обменя важна информация по електронен път и е много важно евентуално фалшифициране или опит за фалшифициране да бъдат открити навреме.

Електронният подпис използва за криптирането алгоритъм, с една степен по-сигурен от алгоритмите, използващи хеш-функция за удостоверяване на самоличността на изпращача. Използва се асиметрична криптография с двойка ключове - частен и публичен, като с единия се криптира, а с другия се декриптира.

Според българския Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички.
5. Квалифициран електронен подпис
Квалифициран електронен подпис е усъвършенстван електронен подпис, който:

• е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 от ЗЕДЕП и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа;
• е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа SSCD (смарт карта, HSM);
 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД