StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти
 • Начало » 
 • Портал електронни услуги

Портал електронни услуги

a+aa-

Тук ще намерите електронни услуги, които можете да ползвате с помощта на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис*

 

Публично-административни е-услуги

Национална агенция за приходите НАП

 • Заявления за използване на електронните услуги на НАП
 • Декларации
 • Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходи от България
 • Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходи от чужбина
 • Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО
 • Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО - без дейност
 • Подаване на декларация 1
 • Подаване на декларация 3
 • Подаване на декларация 6
 • Декларация/искане по §19и, ал.2/ал.4 от ПЗР на ЗЗО
 • Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ
 • Уведомление по чл. 123, ал. 1 от КТ
 • ДДС документи
 • Месечна справка-декларация
 • VIES декларации
 • Приложение 6 към чл. 62 ал. 4 от КТ
 • Протокол-опис (Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4)
 • Интрастат декларации
 • Искане за издаване на документ
 • Директива 2003/48/ЕО за спестяванията - Предаване на данни от агент-платци - Дял I I, гл.16, р.VI от ДОПК
 • Справка за здравно осигуряване

Министерство на финансите МФ

 • СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки - Вход в портала

Министерство на икономиката и енергетиката МИЕ

 • Заявяване на услуги по електронен път

Министерство на околната среда и водите МОСВ

 • Портал за електронни административни услуги
 • Документи по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица
 • Уведомление за инвестиционно намерение
 • Разрешение за посещение на резерват
 • Декларация при внос на опасни химични вещества и/или препарати
 • Документи по Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите
 • Подаване на заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация

Агенция по вписванията АВ

 • Единен портал за заявяване на електронни административни услуги
 • Подаване на заявления по образец
 • Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването
 • Подаване на жалба срещу отказ
 • Съгласие на ликвидатор
 • Искане за изправяне на грешка
 • Искане за назначаване на вещо лице, общ проверител, контрольор
 • Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи
 • Удостоверение за запазена фирма

Агенция Митници АМ

 • Система за подаване на ЕАД за режим транзит по електронен път
 • Система за подаване на ЕАД за режим внос, митническо складиране и манифестиране
 • Система за подаване на ЕАД за режим износ и обобщени декларации за напускане
 • ЕОРИ регистрация

Главна инспекция по труда ГИТ

 • Подаване на електронно подписани документи

Комисия по финансов надзор КФН

 • е-КФН
 • Подаване на електронни документи към комисията по финансов надзор през е-Register

Национален статистически институт НСИ- не е задължително използването на квалифициран електронен подпис, но се приемат електронно подписани документи

 • Подаване на годишни отчети
 • Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс
 • Годишен отчет на предприятията, несъставящи баланс
 • Годишен отчет на предприятията с нестопанска цел
 • Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия
 • Бюджетни предприятия - министерства, общини, агенции и други
 • Формуляр "Основни краткосрочни показатели" - месечен
 • Въпросник за вписване в специализирания регистър на статистическите единици
 • Отчет за наетите лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд
 • Справка за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация"

Национален осигурителен институт НОИ

 • Подаване на болнични листове
 • Придружителни писма и описи за изплащане на парични обезщетения от ДОО
 • Декларация № 1 - "Данни за осигуреното лице"
 • Декларация образец № 3 - "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други"
 • Изчисляване на индивидуален коефициент за пенсия
 • Изчисляване лихва на просрочие

Електронен портал на българското правителство ЕПБП

 • Издаване на служебни бележки от Националната агенция за професионално образование и обучение - Административни услуги за бизнеса => Образование, култура, туризъм, интелектуална собственост
 • Искане за издаване на справка от Национална агенция за професионално образование и обучение - Административни услуги за бизнеса => Образование, култура, туризъм, интелектуална собственост
 • Жалба до Комисията за защита на потребителите - Административни услуги за граждани => Социално и здравно осигуряване, здравеопазване, парични обезщетения
 • Уведомление за стоките или услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите - Административни услуги за бизнеса => Промишленост, търговия, строителство

Българска търговско промишлена палата БТПП - онлайн подаване на електронни документи

Национална здравноосигурителна каса НЗОК

 • Преглед на досие от здравноосигурените лица
 • Подаване на отчети от ИМП

Комисия за защита на личните данни КЗЛД

 • Подписване на потвърдителен лист

Агенция по заетостта АЗ

 • Молби, жалби, сигнали и предложения на гражданите и фирмите
 • Предоставяне на достъп до обществена информация

Държавна агенция „Национална сигурност“ - ДАНС ДАНС

Министерство на образованието и науката МОН - приема електронно подписани документи

Министерство на транспорта и информационните технологии МТИТС - приема и издава електронно подписани документи

Министрерство на земеделието и храните МЗХ - приема електронно подписани документи

Министерство на вътрешните работи МВР

 • Тип "Служебна кореспонденция": Писмо; Доклад; Обзор; Бюлетин; Проект; План за действие; Докладна записка; Служебна бележка; Становище; Наредба; Правилник; Инструкция; Споразумение; Договор; Анекси към договори;
 • По Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите: Жалба; Молба; Сигнал; Предложение; Писма по подавани жалби и молби
 • Документи подавани по реда на Закона за достъп до обществена информация

Министерство на отбраната МО - приема официални документи подписани с УЕП

 • Тип "Служебна кореспонденция": Писмо; Доклад; Обзор; Бюлетин; Проект; План за действие; Докладна записка; Служебна бележка; Становище; Наредба; Правилник; Инструкция; Споразумение; Договор; Анекси към договори;
 • По Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите: Жалба; Молба; Сигнал; Предложение; Писма по подавани жалби и молби
 • Документи подавани по реда на Закона за достъп до обществена информация

 

 

CargoOnline - онлайн аукциони за превоз на товари - CargoOnline

Комерсиални е-услуги

Електронно банкиране - средство за достъп в реално време до услугите на банките с най-висока степен на сигурност и възможност за ползване на пълния обем електронни операции, които предлага съответната банка

Плащане на сметки и данъци през Epay;

Регистрация на домейни .bg Register.bg- онлайн заявки за регистрация на домейн;

 

*Забележка: Квалифицираното удостоверение (цифровия сертификат) за квалифициран електронен подпис е средството за ползване на е-услуги. Тяхната достъпност зависи от доставчика на съответната е-услуга, а не от Доставчика на квалифицирани удостоверителните услуги.

 

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД