StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Server

a+aa-

Stampit Server

Е-подпис за сигурно идентифициране и комуникация със сървър

За да подновите УЕП Stampit Server е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:

  • документ за самоличност /лична карта/ на физическото лице, което е упълномощено да представлява юридическото лице;
  • нотариално заверено пълномощно, от което произтича представителната власт на физическото лице спрямо юридическото (оригинал), или друг документ от който да е видно непроменения статут на физическото лице спрямо юридическото лице;
  • за юридически лица, които не са пре/регистрирани в Агенция по вписванията (АВ) - удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подписване на бланка "Искане за подновяване на УЕП";
  • за юридически лица пре/регистрирани в АВ - справка от Агенция по вписванията;
  • доказателство за правото на ползване на името на домейн - копие, заверено от заявителя.

 

В офисите на Stampit следва да подпишете:

 

Цена за подновяване: 75,00 лв. без ДДС / 90,00 лв. с ДДС

 

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Още удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично значение

Stampit Object

Е-подпис за доказване
авторство върху софтуерен обект

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД