StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Новини

a+aa-

Информация, предназначена за субектите на данни, на основание чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, в сила от 25.05.2018 г.

05.06.2018

Категории лични данни, които се обработват от „Информационно обслужване" АД. Цели и правно основание за обработването

В качеството си на доставчик на удостоверителни услуги „Информационно обслужване" АД издава квалифицирани удостоверения за електронен подпис, квалифицирани удостоверения за електронен печат и квалифицирани удостоверения за автентичност на уебсайт. Удостоверенията се издават при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. На основание чл. 24, параграф 1 и параграф 2, буква „з" от  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и с цел установяване на самоличността на лицата, на които се издават удостоверения, предоставяне на доказателства при съдебни производства и осигуряване на приемственост при предоставяне на удостоверителните услуги, „Информационно обслужване" АД събира и обработва по-нататък следните категории лични данни на своите клиенти: три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване и орган, който я е издал, адрес на електронна поща, телефон.

Данни за администратора на лични данни и координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните

„Информационно обслужване" АД е администратор на лични данни /АДМИНИСТРАТОР/. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 831641791 и има седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Панайот Волов" № 2. За връзка с АДМИНИСТРАТОРА и длъжностното лице по защита на данните може да пишете на e-mail: dpo@is-bg.net

Срок за съхраняване на личните данни

АДМИНИСТРАТОРЪТ съхранява личните данни, предоставени при издаване на квалифицирано удостоверение, за срок от 10 години, включително и след преустановяване на дейността си.

На кого може да се предоставят лични данни

АДМИНИСТРАТОРЪТ може да предоставя обработваните от него лични данни на клиентите си на органите на съдебната власт, на Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност" по тяхно искане и при наличие на правно основание за това.

Право на достъп на субекта на данните

Субектът на данни има право да получи от АДМИНИСТРАТОРА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните.

Право на коригиране

Субектът на данни има право на коригиране на неточните лични данни, свързани с него, в случаите когато данните не са вписани в съдържанието на удостоверението (квалифицирано удостоверение за електронен печат и квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт) .
В случаите, когато личните данни са вписани в съдържанието на квалифицираното удостоверение (квалифицирано удостоверение за електронен подпис), същите могат да бъдат коригирани по искане на субекта на данните в 3-дневен срок от публикуването на удостоверението в регистъра на издадените удостоверения, като се издава ново удостоверение за сметка на АДМИНИСТРАТОРА, освен в случаите когато неточностите се дължат на предоставяне на неверни данни. След изтичането на 3- дневния срок или в случай на предоставяне на неверни данни, за коригиране на личните данни е необходимо издаване на ново удостоверение, което е за сметка на лицето, на което е издадено удостоверението с вписани в него неточни лични данни

Право на подаване на жалба

Субектът на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава Общия регламент за защита на данните.

Задължителен характер на предоставянето на лични данни

В качеството си на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги „Информационно обслужване" АД има задължение, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, да проверява чрез подходящи средства и в съответствие с националното право самоличността и, ако е приложимо, всички специфични данни за физическото или юридическото лице, на което се издава квалифицираното удостоверение. Предоставянето на лични данни от физическите лица е задължително условие за издаването на квалифицирано удостоверение, за да може да бъде установена тяхната самоличност при издаване на удостоверението, а личните данни се съхраняват с цел изпълнение на задължението на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги  за предоставяне на доказателства при съдебни производства и осигуряване на приемственост при предоставяне на удостоверителните услуги. При издаване на квалифицирано удостоверение за електронен подпис личните данни се вписват и в самото удостоверение с цел идентифициране на физическото лице от третите доверяващи се страни, в комуникацията с които лицето ще използва удостоверението.

Автоматизирано вземане на решения

АДМИНИСТРАТОРЪТ не предвижда автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД