StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit DocPro

a+aa-

Удостоверения за квалифициран електронен подпис StampIT

StampIT DocPro

Е-подпис за юридически лица

За да Ви бъде издаден KУКЕП StampIT DocPro е необходимо да представите в регистриращ орган на StampIT следните документи:

  • документ за самоличност /лична карта/ на титуляря на удостоверението;
  • за юридически лица ТД, регистрирани в АВ - не са необходими допълнителни документи;
  • нотариално заверено пълномощно, ако титуляря не е законен представител на юридическото лице;
  • за други институции:
    • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията;
  • в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на ЮЛ или институцията - нотариално заверено пълномощно. Примерни образци на пълномощно можете да намерите тук.

 

В офисите на StampIT следва да подпишете:

 

 

Цена за издаване за една година (КУКЕП): 48,00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (УКЕП за една година, смарткарта, карточетец): 73.20 лв. с ДДС

Цена за издаване за три години (УКЕП): 126.00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (КУКЕП за три години, смарткарта, карточетец): 151.20 лв. с ДДС

 


 

 

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

ssl Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за подписване и защита на софтуерни обекти

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД